Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen szabályzat célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a https://www.computermania-buda.hu/   honlapra látogatók és a szolgáltatást igénybe vevők számára a személyes adatok védelméről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A személyes adatokat a Darby Kft. adatkezelője a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az igénybe vevők kifejezett hozzájárulása alapján kezeli és tartja nyilván, amelyről az igénybe vevők vagy a honlapon keresztül, vagy a szerződés megkötésével / a szolgáltatás igénybevételével nyilatkoznak.

Az adatvédelmi szabályzat a 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezései alapján készült, a szabályzatban nem érintett kérdésekben a Törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.
A honlap megtekintése a személyes adatok rögzítése és regisztráció nélkül is lehetséges az ügyfelek számára. A honlap megtekintése ingyenes. Amennyiben az igénybe vevő a Darby Kft-vel szerződést köt és a szolgáltatást megrendeli, a szolgáltatás megrendelésével elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.

A Törvény 3. § alapján a jelen szabályzattal és a www.dpd.hu / www.dpd.net honlappal összefüggésben használt alapvető fogalmak jelentése:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3.  különleges adat:
 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 


7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;


8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;


9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;


10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;


11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;


12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;


13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;


14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;


15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;


16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;


17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;


18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;


19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;


20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;


21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;


22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;


24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


A Törvénynek megfelelően az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a https://www.computermania-buda.hu/   weboldalon megrendelhető szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a weboldal oldalán. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására.


 

A Szolgáltató elkötelezett abban, hogy a weboldal szolgáltatásait magas minőségi szinten tartsa, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldal nem vetette alá magát magatartási kódexnek.


 

A weboldal használata során a Darby Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Darby Kft. alvállalkozója. (Pl: Futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez). A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat a Darby Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Darby Kft. mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a darby@darby.hu e-mail címen. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Darby Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Darby Kft. megsemmisíti.


 

Darby Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása.


 

A vásárlónak a regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • szállítási cím (város, irányítószám, utcanév, házszám, ország)
 • telefonszám (mobil vagy vezetékes)
 • hiba leírása, laptop pontos típusa
 • hol talált rá szervizünkre

 

A Darby Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Kétség esetén azt vélelmezzük, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.


 

Az adatkezelő megnevezése:


 

Rövid név: Darby Kft.

Teljes név: Darby Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Harrer Pál u 18

Telephely: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 18.

Adószám: 13633985-2-41

Közösségi adószám: HU13633985

Cégjegyzékszám: 01-09-865413

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank

Számlaszám: 12012156-00157641-00100001

E-mail cím: darby@darby.hu Telefonszám: +36 30 242 5762


 

A Szolgáltató legfontosabb célja a látogatók személyes adatainak védelme. A Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


 

A Szolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.


 

Cookie-k kezelése


 

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfile-okat helyezünk el az Ön számítógépén ("cookie"). Ennek megtörténtéről Ön a Darby Kft-től nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok a tárhelyszolgáltatóhoz kerülnek.

 

Tárhelyszolgáltató megnevezése

Adatvédelmi szabályzata

www.webnode.hu

https://www.webnode.hu/privacy-policy/

www.mediacenter.hu

https://www.mediacenter.hu/index.php?subaction=showfull&id=1524482931&archive=&start_from=&ucat=1&

www.forpsi.hu

 

www.024reg.com

 

 

 

Az adatfile-okkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el. A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Darby Kft. kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Jelenleg az alábbi esetekben és élettartammal használunk cookie-kat:

- folyamat azonosítók (session, pénznem, stb...) - böngésző bezárása

A weboldal külső - nem a Darby Kft. által üzemeltetett - szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, az így elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek. Az ilyen esetekben a Darby Kft. minden felelősségét kizárja.


 

A https://www.computermania-buda.hu/ weboldal használata során a weboldal részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat elsősorban a Darby Kft. és a belső munkatársai jogosultak megismerni. Darby Kft. az adatokat bizalmasan kezeli. Harmadik fél részére kizárólag az alábbi esetekben ad át adatokat: a megrendelés kiszállítása, pénzügyi elszámolása, könyvelése, a weboldal üzemeltetése során felmerülő egyéb esetek, melyhez a felhasználó kifejezetten hozzájárul. Darby Kft. megrendelések teljesítése céljából (pl. futárszolgálat) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a Darby Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi.

Darby Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


 

Adatfeldolgozók megnevezése:


 

Szerver, tárhely üzemeltetője:

Darby Kft. 1033 Budapest, Harrer Pál u 18


 

Hirdetések megjelenítése:

 

Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay Dublin 2, Ireland Adószám: IE9692928F

Google Ireland, Ltd. Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland, Adószám: IE 6388047V

 


 

Futárszolgálat:

DPD Hungária Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. épület, adószám: 13034283-2-42


 

Könyvelő:

Darby Kft. 1033 Budapest, Harrer Pál u 18


 

A Darby Kft. jogosult adattovábbítást végezni harmadik fél részére az alábbi esetben:

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adattovábbítás célja: futárszolgálat rendelése.

 

Elfogadom, hogy a Darby Kft. által a www.computermania-buda.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, település, irányítószám, utcanév, házszám, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő futárszolgáltatás megrendelése, a megrendelt szolgáltatás visszaigazolása.


A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Darby Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a darby@darby.hu e-mail címen. 

Jogorvoslati lehetőségek:

Online vitarendezés az Európai Unió előírásai szerint:

Az Online Vitarendezési Platform ide kattintva érhető el.

Az Ön online jogai és az 'Az európai uniós online jogok kódexe' itt található.

A Vásárló az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

• bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá

• panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), www.naih.hu fordulhat

az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Elérhetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


 

 

 

 

 

 

A vásárlói panaszával fordulhat a békéltető testülethez is:

 

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Mátyus Mariann békéltető testületi munkatárs

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500

Fax: 06-76-501-538

E-mail: mariann.matyus@bkmkik.hu

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekelteto@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: 06-36-429-612/122

Fax: 06-36-323-615

E-mail: eniko.kovacs@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

telefon: 20/373-2570

 

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

telefon: +36-72/507-154, fax: +36-72/507-152, 20/283-3422

E-mail: bekelteto@pbkik.hukerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-00006-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Elnök: Mátyás Tibor

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-6370-047

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Elérhetőség: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111

Minden héten kedden 8-13 óra között közvetlenül hívható: 88/814-121

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 


A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre kéretlen levelet nem küld.


 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


A jelen adatvédelmi tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Darby Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.


 

Budapest, 2018.05.22.


 

Papp Sándor
Darby Kft.
Ügyvezető